تبدیل متن، شعر و نوشته های تبلیغاتی به یک طرح زیبا