سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی که

سفارش عکس نوشته با قلم زیبا